深夜爽爽动态图无遮无挡

YAZILIM & VER?TABANI UZMANI

Merhaba, ben Gen?ay Y?ld?z.Bu sitede hakk?mda detayl? bilgi edinebilirsiniz.Yapt???m ?al??malar ve kulland???m teknolojiler hakk?nda bu sitede sizleri bilgilendirmekteyim.Ayr?ca blo?um arac?l???yla yazd???m makalelerimi okuyabilir, e?itim ama?l? ?ekti?im videolar?m? takip edebilirsiniz.

 • BenGen?ay Y?ld?z
 • Ya??m25
 • ?kametgahBa?kent
 • GSM0507 751 45 92
 • E-Postagyildizmail@gmail.com
 • Blogwww.m.jy7700.cn/blog
Ankara, Türkiye
?zge?m??

Bilgi Kart?m

 • BenGen?ay Y?ld?z
 • Ya??m26
 • ?kametgahAnkara
 • GSM0507 751 45 92
 • E-Postagyildizmail@gmail.com
 • Web Sitewww.m.jy7700.cn
Kod Yazmak Bir Sanatt?r...

Teknolojilerim

Yaz?l?m - Programlama

 • .NET Core
 • C#
 • Java
 • Asp.NET
 • Asp.NET Core
 • Asp.NET MVC
 • XML
 • Web Service
 • LINQ
 • Entity Framework
 • Code First
 • T-SQL
 • AngularJS
 • Angular 7/8
 • Accord.NET
 • AForge.Net
 • EmguCV
 • ECMAScript
 • Node.js
 • MongoDB

Ek Olarak

 • SEO
 • CMS
 • WordPress
 • DataLife Engine
 • PHPbb
 • Joomla
 • N-Tier Architecture
 • MVC

Studio - Platform

 • Ulead Video S.
 • Microsoft Visual S.
 • SQL Server M.S.
 • Dreamweaver
 • Debut Video C.S.

Di?er Alanlar

 • Donan?m
 • Matematik

Hakk?mda

Merhaba, ben Gen?ay Y?ld?z...

9 May?s 1992'de Ankara'da do?dum. Aslen Artvin-Arhaviliyim. ?lk okulu Y?ld?r?m Beyaz?t ?lk??retim Okulu ve Ke?i?ren Atatürk ?lk??retim Okulu'nda tamamlad?m. Lise e?itimimi ise Ayd?nl?kevler Ticaret Meslek Lisesi - Bili?im Teknolojileri Web Tasar?m ve Programlama b?lümünde tamamlad?m. Lisans e?itimimi ise Ankara üniversitesi - E?itim Bilimleri Fakültesi - Bilgisayar ??retim ve Teknolojileri ??retmenli?i(B?TE) b?lümünde tamamlad?m. Bunun yan?nda Anadolu üniversitesi - Adalet ve ??letme b?lümlerini daha bitirmek nasip olmasada e?itimime devam etmekteyim.

2009-2010 y?llar? aras?nda, Türkiye Kalk?nma Bankas?'n?n haberle?me biriminde teknik stajyer olarak staj?m? tamamlad?m. 2011-2012 y?llar? aras?nda,?zel bir Microsoft bili?im kurumundan "Yaz?l?m ve Veritaban? Uzmanl???" ad?yla ald???m 7 ayl?k kurs sonucu MCPD sertifakas?n? ald?m.

2012 y?l?nda E?itim Bilimleri ve Uygulama Dergisinin resmi sitesi olan ebuline.com sitesinde geli?tirici olarak g?rev ald?m.(Referans, Ankara üniversitesi) 2012 y?l?nda Atanet Mühendislik'te yaz?l?m uzman? olarak proje bazl? ?al??t?m ve ayn? y?l i?erisinde e-kittap.com projesi üzerinde ?al??arak bir y?l olmak üzere y?neticili?ini yapt?m.

2013 y?l?nda bir d?nem Talk Fusion firmas?nda Distribüt?r olarak Network Marketing ve Referans Ticareti üzerine ?al??malar yapt?m. Bunlarla beraber ayn? y?l bir ?ok bireysel proje yan?nda VHS Elektronik ?irketinde k?sa süreli MVC tabanl? web arayüzünde g?rev ald?m.

Ankara üniversitesini temsilen Bili?im Kurultay? heyetine 2012 y?l?nda Eski?ehir - Osmangazi üniversitesine kat?l?mc?, 2013 y?l?nda ?stanbul - Bah?e?ehir üniversitesine ba?kan ve 2014 y?l?nda ?zmir - Ege üniversitesinde ba?kan yard?mc?s? olarak kat?l?mda bulundum.2013 y?l?ndan itibaren Ankara üniversitesi - Bilgi ve ?leti?im Toplulu?unda(B?T) ba?kan yard?mc?s? olarak g?rev almakla beraber bir?ok etkinlik ve organizasyon i?lerinde bulundum.

2013 y?l?n?n sonlar?na do?ru avukatimturkiye.com projesini olu?turup yay?na verdim ve 2014 y?l?n?n yar?s?na kadar y?neticilik ve bak?m?n? üstlendim.

2013 - 2014 y?llar? sürecinde JAVA ISP & Communications(Java Türkiye Platformu) bünyesinde irtibatrehberi.com projesi üzerinde ?al??arak 1 y?la a?k?nd?r y?netimini yapt?m.

2014 y?l?ndan itibaren dlldosyalari.com ve tarihselgundem.com projelerini olu?turup yay?nlad?m ve ikisininde y?netim ve bak?m?n? ger?ekle?tirdim.

2014 y?l?nda LimitSoft e?itim kurumlar? bünyesinde belirli bir d?nem 'C# - Yaz?l?m Uzmanl???' dersleri verdim.

2014 Ekim ay?ndan itibaren y?l?n sonuna kadar Ankara - Cebeci Ortaokulu'nda ve 2015 Ocak ay?ndan May?s ay?na kadar da Ankara - Ke?i?ren Atatürk Ortaokulu'nda stajyer ??retmen olarak g?rev ald?m.

2014 y?l?n?n mezuniyet tela??n?n ve KPSS s?nav?n?n vermi? oldu?u yo?unlu?un i?inde egitimbilimleri.com sitesini a?arak KPSS, STS ve KBYS s?navlar?na haz?rlanan meslekta?lar?ma bilgi platformu olu?turarak hizmet verdim. A??ld??? günden beri y?netim ve bak?m?n? sürdürmekteyim.

2015 y?l?nda Ankara üniversitesi, E?itim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve ??retim Teknolojileri E?itmenli?i(B?TE) b?lümünden mezun oldum.

2015 y?l? sonlar?nda; internet, yaz?l?m ve e?itim konular?nda ?al??malar ger?ekle?tirebilmek i?in kendi ofisimi a?arak birebir e?itimlerime destek ama?l? yazilimegitimi.net sitesini kurdum ve bak?m ve y?netimin yan?nda SEO ?al??malar?n? ger?ekle?tirdim.

Bu süre?te yaz?l?m alan?nda C# ve Java programlama dillerinde ve Asp.NET, Asp.NET MVC web mimarilerinde ve Algoritma konusunda birey ve kurumlara birebir, butik ve uzaktan e?itimler verdim.

Bu süre?te matemati?e olan ilgi ve alakamdan dolay? KPSS ve YGS ??rencilerine takviye ama?l? ?aba i?erisine girdim. Se?ici materyaller haz?rlayarak bir grup matematik?i i?birli?iyle ?zel ve butik e?itim süre?lerine ba?lad?k. Bu i?e destek ama?l? ucuzmatematik.com sitesini olu?turdum. Bu u?ra? yan?nda ek olarak bu sitenin SEO ve bak?m ?al??malar?n? yürüttüm.

2016 A?ustos ay?ndan 2017 Ocak ay?na kadar ?zel Ankara Zafer Koleji'nde Bili?im Teknolojileri ??retmeni olarak kodlama ve STEM derslerine girdim. Ayriyetten ARGE(OGET) ?al??malar?nda bulundum.

2017 Eylül - 2018 Mart aylar? aras?nda Deniz Kuvvetleri Kom. G?lcük Donanma Kom. üs Savunma Birlikleri Kom. Güvenlik Tabur Kom.l???nda Muhaf?z Er olarak vatani g?revimi icra etmi? bulunmaktay?m.

2018 y?l?nda biri Almanca olmak üzere iki adet finans i?erikli web sitesi yat?r?mlar?nda bulundum.

2018 Nisan - Eylül aylar? aras? Arkada? Yaz?l?m'da Yaz?l?m Uzman? olarak g?rev ald?m.

2018 Eylül - 2019 ?ubat aylar? aras? ise ODTü Teknokent'te Mebitech Bili?im A.?. ?irketinde Software Developer olarak ESBIS(Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi) projesinde Yaz?l?m Uzman? olarak g?rev ald?m.

?uanda ise Bilge Adam Akademi'de Yaz?l?m E?itmeni(Software Trainer) olarak g?rev almaktay?m.

Tüm bu süre?te JAVA ISP & Communications bünyesine ba?l? olmakla beraber, ??retmenlik, internet ve yaz?l?m e?itimlerimle ilgilenmekte ve fikirsel projeler üzerinde yo?unla?maktay?m.
Ki?isel olarak g?rsel video ?eklinde kayda ald???m C#, Asp.NET, Asp.NET MVC vs. konular?n? kapsayan dersleri YouTube kanal? arac?l???yla yay?nlamakta ve Google Adsense ve YouTube gibi platformlarla ortak ?al??makta ve Google Adwords ve FaceBook gibi baz? sosyal a?lar üzerinden internet reklamc?l??? yapmaktay?m..

?cra etti?im bu sanat(lar)?n edebiyat?n? sevdi?imden dolay? ilgileniyor ve kendimi geli?tiriyorum.Hayat?mda tek indekslendi?im i?in yaz?l?m geli?tirmek olmad???n? bilmenizi isterim.

Bunlar benim ya?am?m?n merkezi olan i?ler ve u?ra?lar de?ildir.Bu ?zge?mi?te bahsi ge?en u?ra?lar, k?h hobi, k?h ge?ici ge?im kayna?? veya k?h bir ge?i? d?neminin azami verimidir.Ama?, yüce bir mefkure ve davad?r.Ama?, o güne kadar olabildi?ince kendi kabu?umuzda kimseye dokunmadan ya?abilmektir.

Son olarak; bu günü, yar?n?n?n u?runa ya?ayacak bir?eyimiz kalmazsa e?er her gün ?lümlerden ?lüm be?enmektedir nefer.O yüzden bendeki idealler, basite indirgenmi? ba?ar?lardan ibaret de?il, yüce yüce yenilgiler ve ?an? ??hrete budanm?? y?k?lm??l?klarla süslüdür.

Anlam?yorsan?z, umut var demektir.

Sab?rla okudu?unuz i?in te?ekkür ederim.Gelecekte g?rü?mek üzere...

Ald???m E?itimler

Anadolu üniversitesi2012 - ∞

Adalet Fakültesi

Vekt?rel Bili?im2011 - 2012

Yaz?l?m ve Veritaban? Uzmanl??? E?itimi

Bu e?itim neticesinde Yaz?l?m Uzmanl??? sertifikas? elde ettim.

Ankara üniversitesi2011 - 2015

Bilgisayar ve ??retim Teknolojileri E?itimi

Anadolu üniversitesi2010

??letme Fakültesi

B?rakt?m

Ayd?nl?kevler Ticaret M.L2006 - 2010

Bili?im Teknolojileri - Web Tasar?m ve Programlama B?lümü

Ke?i?ren Atatürk ?.?.O2002 - 2006

Y?ld?r?m Beyaz?t ?.?.O1999 - 2002

Kat?ld???m Oturum - Kurultaylar

2014

?zmir

Ege üniversitesi

Ulusal B?TE ??renci Kurultay?na kat?lan, Ankara üniversitesi Bili?im Kurulay? heyetinde ba?kan yard?mc?s? olarak bulundum.

2013

?stanbul

Bah?e?ehir üniversitesi

Ulusal B?TE ??renci Kurultay?na kat?lan, Ankara üniversitesi Bili?im Kurulay? heyetinde ba?kan olarak bulundum.

2012

Eski?ehir

Osmangazi üniversitesi

Ulusal B?TE ??renci Kurultay?na kat?lan, Ankara üniversitesi Bili?im Kurulay? heyetinde kat?l?mc? olarak bulundum.

Ald???m Sertifikalar ve Kat?l?m Belgeleri

2014

?zmir

Ege üniversitesi

VIII. Ulusal B?TE ??renci Kurultay? Kat?l?m Belgesi

2013

?stanbul

Bah?e?ehir üniversitesi

VII. Ulusal B?TE ??renci Kurultay? Kat?l?m Belgesi

2012

Vekt?rel Bili?im

Yaz?m ve Veritaban? Uzmanl??? Kursu

Yaz?l?m Uzmanl??? Sertifikas?

2012

Eski?ehir

Osmangazi üniversitesi

VI. Ulusal B?TE ??renci Kurultay? Kat?l?m Belgesi

Organize Etti?imiz Etkinlikler

2013

Tan??ma Toplant?s?

Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri Toplulu?u | Tan??ma Toplant?s?

Ankara üniversitesi | Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri Toplulu?u y?netimi resmi olarak taraf?m?z? ge?ti?i zaman ben ve i?inde bulundu?um ekibim okulumuzdaki ??rencilere tan??ma toplant?s? düzenledik.

2013

Tozlu Raflardan Minik Ellere

Ankara - K?z?lcahamam Güvem ?lkokulu | Kitap Toplama Kampanyas?

?htiya? sahibi ilkokul ve ortaokul ??rencileri i?in düzenledi?imiz kitap toplama kampanyas?na Ankara üniversitesi bünyesinde ba? koyduk.Ankara ve Türkiye'nin bir ?ok b?lgesinden g?nüllü insanlar?m?z?n g?nderdi?i yüzlerce kitab? Ankara - K?z?lcahamam Güvem ?lkokul'una bah?ederek etkinli?imizi ba?ar?l? bir ?ekilde sonlard?rd?k.

LETM

letiim Formu

Message successfully sent
Send another message

Sosyal Alar


GSM

0507 751 45 92 (WhatsApp)

E-Posta

gyildizmail@gmail.com